موضوعات نهج البلاغه(برچسب های)

برچسب ها

نهج البلاغه موضوعی حیثیت و آبرو

حیثیت و آبرو

۱۵۴۳٫ تشبیه آبرو
ماء وجهک جامد یقطره السوال ، فانظر عند من تقطره .
آبروى تو یخ بسته است که سؤ ال و خواهش آنرا قطره قطره مى چکاند. پس ، بنگر که آن را نزد چه کسى فرو مى چکانى !؟ (۱۵۳۷)

۱۵۴۴٫ نیازخواهى از نااهل
فوت الحاجه ، اءهون من طلبها الى غیر اءهلها.
با نیازمندى به سربردن آسان تر است تا دست نیاز به سوى نااهل درازکردن .(۱۵۳۸)

۱۵۴۵٫ پرهیز از جدال
من ضن بعرضه فلیدع المراء.
کسى که به آبروى خود علاقه مند است باید مجادله را رها کند. (۱۵۳۹)

۱۵۴۶٫ خوددارى از لطمه زدن به حیثیت
من استطاع منکم اءن یلقى الله تعالى و هو نقى الراحه من دماء المسلمین و اءموالهم ، سلیم اللسان من اءعراضهم ، فلیفعل .
هر کس از شما، بتواند خداى تعالى را با دستى نیالوده به خون و اموال مسلمانان و زبانى سالم از لطمه زدن به آبروى آنان دیدار کند، چنین کند. (۱۵۴۰)

۱۵۴۷٫ حافظ آبروى انسان
الجود حارش الاعراض .
سخاوت حافظ و نگهدارنده آبروها است . (۱۵۴۱)

۱۵۴۸٫ قدر حیثیت انسان
قدر الرجل على قدر همته .
حیثیت انسان به قدر همت او است . (۱۵۴۲)

۱۵۴۹٫ حفظ آبرو
من کتابه الى الحارث الهمدانى : و لا تجعل عرضک غرضا لنبال القول .
در نامه خود به حارث همدانى مى فرماید: آبروى خود را آماج تیرهاى سخن (مردم ) قرار مده ! (۱۵۴۳)۱۵۳۷- حکمت ۳۴۶٫
۱۵۳۸- حکمت ۶۶٫
۱۵۳۹- حکمت ۳۶۲٫
۱۵۴۰- خطبه ۱۷۶٫
۱۵۴۱- حکمت ۲۱۱٫
۱۵۴۲- حکمت ۴۷٫
۱۵۴۳- نامه ۶۹٫


نهج البلاغه موضوعی//عباس عزیزی