نهج البلاغه موضوعی حزب شیطان

حزب شیطان

۲۰۲۳٫ عزت جستن از غیر خدا
فى صفه الشیطان : اعترته الحمیه ، و غلبت علیه الشقوه ، و تعزز بخلقه النار، و استهون خلق الصلصال .
در وصف شیطان مى فرماید: تعصب او را فرا گرفت و بدبختى بر وى چیره گشت و به این که از آتش آفریده شده است مغرور شد و تکبر ورزید و آدم را براى این که از پاره اى گل خشکیده آفریده شده بود، خوار شمرد.

۲۰۲۴٫ آراسته کردن گناه
الشیطان موکل به ، یزین له المعصیه لیرکبها، و یمنیه التوبه لیسوفها .
شیطان گماشته و همراه اوست ، گناه را در نظرش مى آراید تا آن را مرتکب شود و او را به توبه امیدوار مى کند، تا در آن تعلل و تاخیر ورزد.

۲۰۲۵٫ یارى از خدا در دورى از شیطان
احمد الله و استعینه على مداحر الشیطان و مزاجره ، و الاعتصام من حبائله و مخاتله .
خدا را مى ستایم و در امورى که باعث راندن و دور کردن شیطان و محفوظ ماندن از دام ها و نیرنگ هایش مى شود، از او یارى مى طلبم .

۲۰۲۶٫ تنهایى و نفوذ شیطان
ان الشاد من الناس للشیطان ، کما ان الشاذ من الغنم للذئب .
هر آن کس که از مردم به یکسو شود گرفتار (دام ) شیطان گردد، همچنان که گوسفند تنها مانده طعمه گرگ باشد.

۲۰۲۷٫ عامل دورى شیطان
اسکن سبحانه ادم دارا ارغد فیها عیشه ، و امن فیها محلته ، و حذره ابلیس و عداوته ، فاغتره عدوه نفاسه علیه بدار المقام و مرافقه الابرار، فباع الیقین بشکه .
خداى سبحان ، آدم را در سرایى پرنعمت و امن سکونت داد و او را از ابلیس ‍ و دشمنى وى برحذر داشت . پس ، دشمن آدم ، چون او را در سراى جاودانى و همدم نیکوکاران مى دید، بر وى حسد برد و او را فریفت و آدم یقین را به شکش فروخت .

۲۰۲۸٫ تسلط شیطان بر گمراهان
انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع … فهنالک یستولى الشیطان على اولیائه ، و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى .
در حقیقت نقطه آغاز فتنه ها و گمراهى ها، پیروى از هواهاى نفس است … در این جاست که شیطان بر دوستان خود استیلاء مى یابد، اما کسانى که بیشتر لطف خدا شامل حالشان گشته است (از سلطه شیطان ) مى رهند.

۲۰۲۹٫ یکى از سپاهیان بزرگ ابلیس
من کتاب له الى الحارث الهمدانى : و احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس .

۲۰۳۰٫ پشیمانى یاران ابلیس
من کتاب له الى معاویه : فاحذر یوما یغتبط فیه من احمد عاقبه عمله ، و یندم من امکن الشیطان من قباده فلم یجاذبه .
از روزى بترس که مسرور و شادمان شود کسى که عاقبت کار خود را پسندیده کند و پشیمان گردد کسى که زمام خود را به دست شیطان سپرده و براى گرفتن زمامش را دست شیطان تلاشى ننموده است .

۲۰۳۱٫ گرفتاران در دام ابلیس
الا فالحذر الحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم … و لا تطیعوا الادعیاء… اتخذهم ابلیس مطایا ضلال ، و جندا بهم یصول على الناس ، و تراجمه ینطق على السنتهم .
هلا! از پیروى مهتران و بزرگان خود را حذر کنید، حذر… و از بى بته هاى مدعى شرافت و بزرگى فرمان نبرید… ابلیس آنان را مرکب گمراهى کرده و سپاهى که با آن بر مردم مى تازد و مقهورشان مى سازد و سخنگویانى که از زبانشان سخن مى گویند.

۲۰۳۲٫ شیون شیطان
لقد سمعت رنه الشیطان حین نزل الوحى علیه صلى الله علیه و آله فقلت : یا رسول الله ! ما هذه الرنه ؟
فقال : هذا الشیطان قد ایس من عبادته .
زمانى که وحى بر رسول خدا صلى الله علیه و آله نازل شد، من شیون شیطان را شنیدم ؛ پرسیدم : اى رسول خدا! این چه شیونى است ؟
فرمود: شیطان بود که از عبادت خود (توسط مردم ) نومید شد.

۲۰۳۳٫ طمع شیطان
و قد اصبحتم فى زمن لا یزداد فیه الشیطان فى هلاک الناس الا طمعا .
شما در زمانى هستید که شیطان در هلاکت و نابودى مردم طمع بسته است .

۲۰۳۴٫ اسلحه اى در برابر ابلیس
اتخذوا التواضع مسلحه بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنوده ؛ فان له من کل امه جنودا و اعوانا، و رجلا و فرسانا .
فروتنى را انبار اسلحه میان خود و دشمنان ، ابلیس و سپاهیانش کنید؛ زیرا او در هر امتى لشکریان و یاران ، و نیروهاى پیاده و سواره دارد.

۲۰۳۵٫ عاقبت حزب شیطان
افرایتم جزع احدکم من الشوکه تصیبه ، و العثره تدمیه ، و الرمضاء تحرقه ؟ فکیف اذا کان بین طابقین من نار، ضجیع حجر، و قرین شیطان ؟ .
آیا دیده اید که چون به بدن یکى از شما خارى فرو رود و با لغزشى تنش را خونین سازد و یا ریگ گرم (بیابان ) بدنش را بسوزاند، چگونه فریاد و فغان مى کند؟ پس هنگامى که میان دو طبقه آتش فرو افتد و همبستر سنگ هاى داغ و همنشین شیطان گردد، چه کار مى کند؟ و چه حالتى به او دست دهد؟

۲۰۳۶٫ دورى از وسوسه هاى شیطان
اصدفوا عن نزغاته و نفثاته ، و اقبلوا النصیحه ممن اهداها الیکم ، و اعقلوها على انفسکم .
از وسوسه هاى (شیطان ) روى گردان شوید، و سخن کسى که همه شما را پند و اندرز مى دهد بپذیرد و آن را براى خویش نگه دارید.

۲۰۳۷٫ ترس از خدا
اتق الله فى نفسک ، و نازع الشیطان قیادک .
از خدا بترس ، و با شیطان که در رام کردن تو مى کوشد، بستیز!

۲۰۳۸٫ بسیج حزب شیطان
من خطبه له حین بلغه خیر الناکثین بیعته : الا و ان الشیطان قد ذمر جزبه ، و استجلب جلبه ، لیعود الجور الى اوطانه ، و یرجع الباطل الى نصابه . و الله ما انکروا على منکرا، و لا جعلوا بینى و بینهم نصفا .
قسمتى از خطبه آن حضرت که با شنیدن خبر بیعت شکنان ایراد فرمود: هان ! شیطان دار و دسته خود را برانگیخته و سپاهش را بسیج کرده است تا ستم در جاى خود برقرار ماند و باطل به جایگاه خود بازگردد، به خدا سوگند، ناروایى نبود که به من نسبت ندهند و میان من و خودشان به انصاف رفتار نکردند.

۲۰۳۹٫ پیامدهاى اختلاف
ان الشیطان یسنى لکم طرقه ، و یرید ان یحل دینکم عقده عقده ، و یعطیکم بالجماعه الفرقه ، و بالفرقه الفتنه . فاصدقوا عن نزغانه و نفثاته .
همانا شیطان راه هاى خود را براى شما آسان و هموار مى کند و مى خواهد بندبند دین شما را بگسلاند و به جاى یکپارچگى پراکندگى نصیبتان کند و بر اثر پراکندگى فتنه و فساد پدید آورد. پس از وسوسه ها و افسون هایش ‍ روى گردان شوید.

۲۰۴۰٫ میدان عمل شیطان
اصبحتم فى زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا، و لا الشرفیه الا اقبالا، و لا الشیطان فى هلاک الناس الا طمعا. فهذا اوان قویت عدته ، و عمت مکیدته ، و امکنت فریسته .
شما در روزگارى به سر مى برید که خبر هر چه بیشتر پشت مى کند، و شر هر چه بیشتر روى مى آورد و شیطان ، هر چه بیشتر به تباه کردن مردم چشم طمع مى بندد؛ پس ، اکنون زمانى است که اسباب کار او قوت گرفته و نیرنگش فراگیر شده و شکارش در دسترس او قرار گرفته است .

۲۰۴۱٫ وعده شیطان
الشیطان المضل ، و الانفس الاماره بالسوء، غرتهم بالامانى ، و فسحت لهم بالمعاصى ، و وعدتهم الاظهار، فاقتحمت بهم النار .
شیطان گمراه کننده است و نفس اماره آن ها (خوارج نهروان ) را با آرزوهاى نابه جا فریب داد و میدان گناه را بر ایشان گشود و به آنها وعده پیروزى داد، پس آن ها را به جهنم فرستاد.

۲۰۴۲٫ شیطان را بفریب !
لا تجعلن للشیطان فیک نصیبا، و لا على نفسک سبیلا .
شیطان را از خود بهره مند مساز و راه او را در نفس خود باز مگذار.

۲۰۴۳٫ حزب شیطان
اسى ان یلى امر هذه الامه سفهاوها و فجارها، فیتخذوا مال الله دولا، و عباده خولا، و الصالحین حربا، و الفاسقین جزبا .
اندوه و تاسف من از این است که بى خردان و نابکاران این امت را به دست گیرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به بندگى خود گیرند و با صالحان بستیزند و تبهکاران را دار و دسته خود کنند.

۲۰۴۴٫ منافقان حزب شیطان اند
من خطبه له یصف فیها المنافقین : هم لمه الشیطان ، و حمه النیران : اولئک حزب الشیطان ، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون .
قسمتى از خطبه آن حضرت در توصیف منافقان : آنان گروه شیطان و شعله آتش جهنم هستند. آنان دار و دسته شیطان اند و بدانید که پیروان شیطان بازنده و زیانکارند.

۲۰۴۵٫ بزرگ ترین فریب ابلیس
الله الله فى عاجل البغى ، و اجل و خامه الظلم ، و سوء عاقبه الکبر، فانها مصیده ابلیس العظمى ، و مکیدته الکبرى .
از خدا بترسید! از (کیفر) سرکشى در این جهان و از زیان ستمگرى در آن جهان و از فرجام بد کبر؛ زیرا این ها (سرکشى و ستمگرى و کبر) عظیم ترین دام و بزرگ ترین فریب ابلیس است .

۲۰۴۶٫ صفات پیروان شیطان
و قال علیه السلام فى ذم اتباع الشیطان : اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا، فباض و فرخ فى صدورهم ، و دب و درج فى حجورهم ، فنظر باعینهم ، و نطق بالسنتهم ، فرکب بهم الزلل ، و زین لهم الخطل ، فعل من قد شرکه الشیطان فى سلطانه ، و نطق بالباطل على لسانه .

امام على علیه السلام در نکوهش پیروان شیطان فرمود: آنان در کارشان به شیطان تکیه کردند و شیطان هم آن ها را دام خود قرار داد. پس در سینه هاى آنان تخم کرد و جوجه گذاشت و به تدریج در خردهاى آنان نفوذ کرد و با چشم هایشان نگریست و با زبانشان سخن گفت ؛ پس آن ها را گرفتار خطاها و لغزش ها کرد و نادرستى را در نظرشان آراست ؛ کارهاى آنان مانند کار کسى است که شیطان در قدرتش شریک شده و زبان او را به باطل گویا کرده است !

۲۰۴۷٫ بسیج نیرو علیه شیطان
اجعلوا علیه حدکم ، و له جدکم … و اجلب بخیله علیکم ، و قصد برجله سبیلکم یقتنصونکم بکل مکان ، و یضربون منکم کل بنان . لا تمتنعون بحیله ، و لا تدفعون بعزیمه فى حومه ذل .
خشم و جدیت خود را علیه شیطان به کار گیرید… سواران خود را بر ضد شما بسیج کرد و با پیادگانش قصد راه شما را نمود تا از راه راست منحرفتان سازد، در هر نقطه اى شما را شکار مى کنند و سرانگشتانتان را قطع مى کنند، با هیچ حیله و با هیچ عزمى نمى توانید ضربات و گزندهاى آنان را از خود دفع سازید؛ این همه در حالى است که شما در محاصره انبوهى از عوامل ذلت آور هستید.

۲۰۴۸٫ وسوسه هاى شیطان
اطفئوا ما کمن فى قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه ، فانما تلک الحمیه تکون فى المسلم من خطرات الشیطان و نخواته ، و نزغاته و نفثاته .
شراره هاى تعصب و کینه هاى جاهلیت را که در قلب دارید خاموش کنید که این نخوت و تعصب ناروا در مسلمان از تلقین ها و نخوت ها و فساد و وسوسه هاى شیطان است .

۲۰۴۹٫ دورى از خودپسندى
یا مالک ! ایاک و الاعجاب بنفسک ، و الثقه بما یعجبک منها، و حب الاطراء، فان ذلک من اوثق فرص الشیطان فى نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین .
اى مالک ! خویشتن را از خودپسندى ، و اعتماد به چیزى که تو را به خودپسندى مى اندازد و علاقه به تملق گویى دیگران برحذر دار؛ زیرا این کارها مطمئن ترین فرصت براى شیطان است تا کارهاى خوب نیکوکاران را محو و نابود سازد.

۲۰۵۰٫ عیرت گیرى از ابلیس
اعتبروا بما کان من فعل الله بابلیس اذ احبط عمله الطویل وجهده الجهید، و کان قد عبد الله سته الاف سنه ، لا یدرى امن سنى الدنیا ام من سنى الاخره .
از کارى که خدا با ابلیس کرد درس بگیرید؛ چه ، کار دراز مدت و کوشش هاى توانفرساى او را، به سبب لحظه اى تکبر، باطل ساخت . او امام جواد هزار سال خدا را پرستش کرده بود که معلوم نیست آیا از سال هاى دنیاست یا از سال هاى آخرت .

۲۰۵۱٫ برآورندگان دعوى شیطان
احذروا عباد الله عدو الله ! ان یعدیکم بدائه ، و ان یستفزکم بندائه ، و ان یجلب علیکم بخیله و رجله . فلعمرى لقد فوق لکم سهم الوعید، و اغرق الیکم بالنزع الشدید، و رماکم مکان قریب ، فقال : رب بما اغوبتنى لازینن لهم فى الارض و لا غوینهم اجمعین ، قذفا بغیب بعید، و رجما بظن غیر مصیب ، صدقه به ابناء الحمیه ، و اخوان العصبیه ، و فرسان الکبر و الجاهلیه .

اى بندگان خدا! مبادا دشمن خدا (شیطان ) شما را به درد خود گرفتار کند و با فریاد خویش شما را از جا بپراند و نگرانتان سازد و سواران و پیادگان خود را علیه شما فراهم آورد. به جان خودم سوگند، که تیر وعید را بر چله کمان گذاشته و آن را به طرف شما سخت کشیده است و از نزدیک به شما تیراندازى کرده و گفته است : پروردگارا! به سبب آن که مرا گمراه کردى در روى زمین بدى ها را در نظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم .
او از آینده اى دور سخن گفت و گمان نادرستى را اظهار داشت ، اما فرزندان نخوت و برادران عصبیت و سواران گردنکشى و جاهلیت دعوى او را راست از کار درآوردند.

نهج البلاغه موضوعی//عباس عزیزی

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.